Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Vesihaka Oy:n ja Haka Asfaltointi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.05.2024. Viimeisin muutos 31.05.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tämän tietosuojaselosteen tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä vastaa:

Vesihaka Oy (y-tunnus: 2049864-3)
Haka Asfaltointi Oy (y-tunnus: 2661528-1)

Osoite:
Vipusenkatu 15
15230 Lahti

Puhelin (vaihde): +3583872211

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Voit olla yhteydessä vesihaka.fi-sivustoon liittyvissä asioissa yhteyshenkilöömme:

Sini Parkkinen, toimistopäällikkö
sini.parkkinen@vesihaka.fi
+358 44 486 3718

 

3. Rekisterin nimi

Vesihaka Oy:n ja Haka Asfaltointi Oy:n – sivuston kävijärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Vesihaka Oy:n ja Haka Asfaltointi Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritysasiakkaiden tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutustieto,
maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja
muut kaupalliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.

Emme kerää aktiivisesti kävijätietoja muuten, kuin yhteydenottojen hoitamiseen ja kävijämäärien analysointia varten.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain Vesihaka Oy:n ja Haka Asfaltointi Oy:n välillä.Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Hallintopalvelun käyttö edellyttää kirjautumista em.palveluun.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käytöstä. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa selosteessa mainutulle yhdyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.